بازيکنان تيم ملي فوتبال اميد وزنه زدند

سرویس ورزشی جوان ایرانی به نقل از ورزش3؛ بخش مهمترین رویدادها:                                    

{{Body}}

پاسخ پسندیدن [{{PositivePoint}}] مخالفت [{{NegativePoint}}]

{{#Childs}} {{/Childs}}
{{/Comments}}

اشتراک گذاری

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه