شوخي بازيکنان تيم ملي ايران؛ بخش 2 (ويديو)

سرویس ورزشی جوان ایرانی _ مهمترین رویدادها:                                                    

'; $ads1_2 = ''; $ads2_1 = ''; $ads2_2 = ''; $ads3_1 = ''; $ads3_2 = ''; $ads3_3 = ''; $ads3_4 = ''; $ads4_1 = ''; $ads4_2 = ''; $ads5_1 = ''; $ads5_2 = ''; $ads6_1 = ''; $ads6_2 = ''; $ads7_1 = ''; $ads7_2 = ''; $videoPlayer = ''; $rand = Math.floor((Math.random() * 2) + 1); switch ($rand) { case 1: $adsShow1_1 = $ads1_1; $adsShow1_2 = $ads1_2; break; case 2: $adsShow1_1 = $ads1_2; $adsShow1_2 = $ads1_1; break; } $rand = Math.floor((Math.random() * 2) + 1); switch ($rand) { case 1: $adsShow2_1 = $ads2_1; $adsShow2_2 = $ads2_2; break; case 2: $adsShow2_1 = $ads2_2; $adsShow2_2 = $ads2_1; break; } $ads3 = [$ads3_1, $ads3_2, $ads3_3, $ads3_4]; shuffle($ads3); // console.log(arr); $rand = Math.floor((Math.random() * 2) + 1); switch ($rand) { case 1: $adsShow4_1 = $ads4_1; $adsShow4_2 = $ads4_2; break; case 2: $adsShow4_1 = $ads4_2; $adsShow4_2 = $ads4_1; break; } $rand = Math.floor((Math.random() * 2) + 1); switch ($rand) { case 1: $adsShow5_1 = $ads5_1; $adsShow5_2 = $ads5_2; break; case 2: $adsShow5_1 = $ads5_2; $adsShow5_2 = $ads5_1; break; } $rand = Math.floor((Math.random() * 2) + 1); switch ($rand) { case 1: $adsShow6_1 = $ads6_1; $adsShow6_2 = $ads6_2; break; case 2: $adsShow6_1 = $ads6_2; $adsShow6_2 = $ads6_1; break; } $rand = Math.floor((Math.random() * 2) + 1); switch ($rand) { case 1: $adsShow7_1 = $ads7_1; $adsShow7_2 = $ads7_2; break; case 2: $adsShow7_1 = $ads7_2; $adsShow7_2 = $ads7_1; break; } document.write($adsShow1_1); document.write($adsShow2_1); document.write($ads3[0]);

    ادامه

'; $ads2 = ''; switch ($rand) { case 1: $adsShow6_1 = $ads1; $adsShow6_2 = $ads2; break; case 2: $adsShow6_1 = $ads2; $adsShow6_2 = $ads1; break; } document.write($adsShow6_1);
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه