ضرب المثل های ایرانی با حرف ه. هادی ! هادی ! اسم خودتو بما نهادی. هر جا سنگه بپای احمد لنگه !. هر جا که پری رخیست دیوی با اوست !. هر جا که گندوم نده مال من دردمنده !. هر جا مرغ لاغره، جایش خونه ملا باقره !. هر جا هیچ جا ، یک جا همه جا !. هر جا که آشه، کل، فراشه !. هر جا خرسه، جای ترسه !. هر چه بخود نپسندی بدیگران نپسند !. هر چه از دزد موند، رمال برد !. هر چه بگندد نمکش میزنند --- وای به وقتی که بگندد نمک !. هر چه پیش آید خوش آید !. هر چه به همش بزنی گندش زیادتر میشه !. هر چه پول بدی آش میخور ...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ه)ضرب المثل های معروف ایرانی, ضرب المثل با ه

 ضرب المثل های ایرانی با حرف ه

 

هادي ! هادي ! اسم خودتو بما نهادي
هر جا سنگه بپاي احمد لنگه !
هر جا كه پري رخيست ديوي با اوست !
هر جا كه گندوم نده مال من دردمنده !
هر جا مرغ لاغره، جايش خونه ملا باقره !
هر جا هيچ جا ، يك جا همه جا !

هر جا كه آشه، كل، فراشه !
هر جا خرسه، جاي ترسه !
هر چه بخود نپسندي بديگران نپسند !

هر چه از دزد موند، رمال برد !
هر چه بگندد نمكش ميزنند --- واي به وقتي كه بگندد نمك !

هر چه پيش آيد خوش آيد !
هر چه به همش بزني گندش زيادتر ميشه !
هر چه پول بدي آش ميخوري !
هر چه خورده نريده !
هر چه دختر همسايه چل تر، براي ما بهتر !

هر چه خدا خواست همان شود --- هر چه دلم خواست نه آن شد !
هر چه در ديگ است به چمچه مياد !

هر چه سر بزرگتر درد بزرگتر !
هر چه دير نپايد دلبستگي را نشايد !
هر چه رشتم پنبه شد !
هر چه عوض داره گله نداره !
هر چه كني بخود كني گر همه نيك و بد كني !
هر چه كه پيدا ميكنه خرج اتينا ميكنه !
هر چه ميگم نره، بازم ميگه بدوش !
هر چه نصيب است نه كم ميدهند --- ور نستاني به ستم ميدهند !
هر چه هست از قامت ناساز بي اندام ماست ! --- ورنه تشريف توبر بالاي كس كوتاه نيست .[[ حافظ ]]

هر دودي از كباب نيست !
هر رفتي، آمدي داره !
هر چيز كه خوار آيد يكروز به كار آيد !
هر سخن جائي و هر نكته مقامي دارد !
هر سرازيري يك سر بالائي داره !
هر سركه اي از آب، ترش تره !
هر سگ در خونه صاحابش شيره !
هر شب شب قدر است اگر قدر بداني !
هر كس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است !
هر كسي پنج روزه نوبت اوست ! (( دور مجنون گذشت و نوبت ماست ... )) [[ حافظ ]]

هر كه بيك كار، بهمه كار - هر كه بهمه كار بهيچ كار !
هر كه به اميد همسايه نشست گرسنه ميخوابه !
هر كه تنها قاضي رفت خوشحال بر ميگرده !
هر كه خربزه ميخوره پاي لرزش هم ميشينه !
هر كه خري نداره غمي نداره !
هر كه خيانت ورزد دستش در حساب بلرزد !
هر كه دست از جان بشويد هر چه در دل دارد گويد !
هر كه را زر در ترازوست زور در بازوست !
هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد !
هر كه را ميخواهي بشناسي يا باهاش معامله كن يا سفر كن !
هر كه شيريني فروشد مشتري بروي بجوشد !
هر كه نان از عمل خويش خورد --- منت از حاتم طائي نبرد !
هر كي بفكر خويشه كوسه بفكر ريشه !
هر كي خر شد، ما پالونيم !
هر كي كه زن نداره،آروم تن نداره !

هر كه بامش بيش برفش بيش !
هر كي كه زن نداره،آروم تن نداره !
هر گردي گردو نيست !
هر گلي زدي سر خودت زدي !

هزار دوست كمه، يك دشمن بسيار !
هزار تا چاقو بسازه يكيش دسته نداره !
هزار قورباغه جاي يه ماهي رو نميگيره !
هزار وعده خوبان يكي وفا نكند !

هزار تا دختر كور و يكروزه شوهر ميده !
هشتش گرو نه است !
هلو برو تو گلو !
هم از توبره ميخوره هم از آخور !
هم از شورباي قم افتاديم هم از حليم كاشون !
همان آش است و همان كاسه !
همان خر است و يك كيله جو !
هم چوب را خورديم هم پياز را و هم پول را داديم !
هم حلواي مرده هاست هم خورش زنده ها !
هم خدا را ميخواهد هم خرما !
همدون دوره و كردوش نزديك !
همسايه نزديك، بهتر از برادر دور !
همسايه ها ياري كنيد تا من شوهر داري كنم !
هم فاله و هم تماشا !
هم لحافه و هم تشك !
هم ميترسم هم ميترسونم !
همنشين به بود تا من از او بهتر شوم !
همه ابري هم بارون نداره !
همه خرها رو به يك چوب نميرونند !
همه رو مار ميگزه مارو خر چسونه !
همه سروته يه كرباسند !
همه قافله پس و پيشيم !
همه كاره و هيچ كاره !
همه ماري مهره نداره !
همه ماهي خطر داره بدناميشو صفر داره !
هر مرغي انجير نميخوره !
هميشه آب در جوي آقا رفيع نميره به دفه هم در جوي آقا شفيع ميره !
هميشه خره خرما نميرينه !
هميشه روزگار بانسان رو نميكنه !
هميشه شعبان ، يكبا ر هم رمضان !
هميشه ما ميديديم يه دفعه هم تو ببين !
همينو كه زائيدي بزرگش كن !
هنوز باد به زخمش نخورده !
هنور دهنش بوي شير ميده !

هيچ دوئي نيست كه سه نشه !
هيچ دودي بي آتش نيست !
هنوز سر از تخم در نياورده !
هنوز غوره نشده مويز شده !
هوو هوو را خوشگل ميكنه جاري جاري را كدبانو !
هيچ ارزوني بي علت نيست !
هيچ انگوري دوبار غوره نميشه !
هيچ بدي نرفت كه خوب جاش بياد !
هيچ بقالي نميگه ماست من ترشه !

هيچ بده را به هيچ بستاني كاري نيست !
هيچ تقلبي بهتر از راستي نيست !
هيچ چراغي تا به صبح نميسوزه !
هيچ چيز شرط هيچ چيز نيست !
هيچ عروس سياه بختي نيست كه تا چهل روز سفيد بخت نباشه !
هيچكاره ، رقاص پاي نقاره !
هيچكاره و همه كاره !

هيچكس نميگه ماست من ترشه !
هيچ گروني بي حكمت نيست !
هيچكس در پيش خود چيزي نشد !
هيچكس را توي گور ديگري نميگذارن !
هيچكس روزي ديگري را نميخوره !

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه