لیست مجلات مرتبط با پزشکی و سلامت

سرویس سلامت جوان ایرانی به نقل از دکتر سلام:

journals لیست مجلات مرتبط با پزشکی و سلامت

در اینجا به معرفی 287 مجله (Journal) سلامت و پزشکی و زمینه های مرتبط می پردازیم که مورد استفاده محققین محترم می باشد. مجلات برای چاپ مقالات شما و گرفتن امتیاز برای دانشگاه و … می باشد. و همینطور مطالعه در مورد پژوهش های جدید انجام شده در پژوهشگاه ها و افراد مختلف

برای پیدا کردن آدرس سایت و دفتر مجلات معرفی شده می توانید از گوگل استفاده کنید.

Archives of Iranian Medicine
Archives of Iranian Medicine

Acta Medica Iranica Journal
Acta Medica Iranica Journal

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
Journal of Mashhad Dental School

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Shahid Beheshti Medical Sciences University Journal of The Dental School

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Dentistry of Shiraz University of Medical Sciences

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Dental Medicine Tehran University of Medical Sciences

مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران
The Iranian Journal of Otorhinolaryngology

مجله پژوهشی حکیم
Hakim Research Journal

Iranian Biomedical Journal
Iranian Biomedical Journal

مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری
Iranian Journal of Infectious Diseases & Tropical Medicine

Iranian Heart Journal
Iranian Heart Journal

Iranian Journal of Allergy, Asthma And Immunology
Iranian Journal of Allergy, Asthma And Immunology

مجله علوم پایه پزشکی ایران
Iranian Journal of Basic Medical Sciences

فصلنامه بیماری های پوست
Iranian Journal of Dermatology

مجله دیابت و لیپید ایران
Iranian Journal of Diabetes And Lipid Disorders

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism

International Journal of Environmental Science And Technology
International Journal of Environmental Science And Technology

Iranian Journal of Immunology
Iranian Journal of Immunology

مجله فیزیک پزشکی ایران
Iranian Journal of Medical Physics

Iranian Journal of Medical Sciences
Iranian Journal of Medical Sciences

مجله پزشکی هسته ای ایران
Iranian Journal of Nuclear Medicine

مجله بیماری های کودکان ایران
Iranian Journal of Pediatrics

مجله بهداشت ایران
Iranian Journal of Public Health

Iranian Journal of Radiology
Iranian Journal of Radiology

مجله اورولوژی ایران
The Iranian Journal of Urology

International Journal of Endocrinology And Metabolism
International Journal of Endocrinology And Metabolism

Iranian Rehabilitation Journal
Iranian Rehabilitation Journal

طب جنوب، فصلنامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
Iranian South Medical Journal

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Journal of Army University of Medical Sciences of The I.r.iran

Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences And Health Services
Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences And Health Services

فصلنامه پژوهشی خون
Blood, The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization-research Center

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان
The Journal of Islamic Dental Association of Iran

مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
Journal of Iranian Society of Anaesthesiology And Intensive Care

مجله انجمن چشم پزشکی ایران
The Journal of The Iranian Society of Ophthalmology

مجله علمی پزشکی قانونی
Journal of Legal Medicine of Islamic Republic of Iran

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran

مجله طب نظامی
Journal of Military Medicine

ف��لنامه گیاهان دارویی
Journal of Medicinal Plants

مجله چشم پزشکی بینا
Scientific Journal of The Eye Bank of I.r. Iran

مجله زنان‏، مامائی و نازائی ایران
The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology And Infertility

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار)
Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (Andeesheh Va Raftar)

فصلنامه پژوهشی توانبخشی
Journal of Rehabilitation

پژوهش در علوم پزشکی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Journal of Research In Medical Sciences

تنفس، فصلنامه علمی بیماری های تنفسی، جراحی قفسه صدری، مراقبت های ویژه و سل
Journal of Respiratory Disease, Thoracic Surgery, Intensive Care And Tuberculosis

دانشور، مجله علمی پژوهشی دانشگاه شاهد
Daneshvar, Scientific-research Journal of Shahed University

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
Journal of School of Public Health And Institute of Public Health Researches

Urology Journal
Urology Journal

مجله پزشکی کوثر
Kowsar Medical Journal

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره آورد دانش)
Arak Medical University Journal (Rahavard Danesh)

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
Scientific Medical Journal of Ahwaz University of Medical Sciences

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Journal of Birjand University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل
Journal of Babol University of Medical Sciences

مجله دانشکده پزشکی اصفهان
Journal of Isfahan Medical School

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی قزوین
The Journal of Qazvin University of Medical Sciences & Health Services

افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
Ofogh-e-danesh, Journal of Gonabad University of Medical Sciences And Health Services

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
Journal of Gorgan University of Medical Sciences

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Journal of Medical Faculty Guilan University of Medical Sciences

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
Journal of Hormozgan University of Medical Sciences

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences & Health Services

Medical Journal of The Islamic Republic of Iran
Medical Journal of The Islamic Republic of Iran

مجله علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق)
The Razi Journal of Medical Sciences

فیض، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان
Feyz, Kashan University of Medical Sciences & Health Services

فصلنامه علمی پژوهشی بهبود
Behbood, The Scientific Quarterly

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Journal of Kerman University of Medical Sciences

مجله دانشکده پزشکی مشهد
Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences

مجله علوم پزشکی مدرس
Modarres Journal of Medical Sciences

مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری
Medical Journal of Reproduction & Infertility

اسرار، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
Asrar, Journal of Sabzevar School of Medical Sciences

کومش، مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Koomesh, Journal of Semnan University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Shahrekord University of Medical Sciences Journal

مجله پژوهش در پزشکی (دانشکده پزشکی شهید بهشتی)
Journal of The Shaheed Beheshti University of Medical Sciences And Health Services

مجله تحقیقات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Medical Research of Shiraz University of Medical Sciences

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز
Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health Services

مجله دانشکده پزشکی تهران
The Journal of Tehran Faculty of Medicine

مجله پزشکی ارومیه
Urmia Medical Journal

ارمغان دانش، فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Armaghane-danesh, Journal of Yasuj University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید صدوقی یزد
Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences And Health Services

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services

مجله علمی-پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه مازندران (شکیبا)
Scientific Research Journal of Faculty of Nasibeh Nursing And Midwifery of Mazandaran University (shakiba)

فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty

علوم دارویی (دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
Pharmaceutical Sciences (journal of Faculty of Pharmacy)

دارو، مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Daru, Journal of Faculty of Pharmacy Tehran University of Medical Sciences

پایش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
Payesh, Journal of The Iranian Institute For Health Sciences Research

مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی
Physiology & Pharmacology Journal

علوم پیراپزشکی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
Paramedical Sciences, Journal of The Faculty of Paramedical Sciences

فصلنامه پژوهشی پژوهنده
Pejouhandeh Quarterly Research Journal

مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، فصلنامه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی زاهدان (طبیب شرق)
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Journal of Zahedan University of Medical Sciences (Tabib-e-shargh)

مجله طب و تزکیه
Teb va Tazkiyeh

(Cell Journal (Yakhteh
Cell Journal (Yakhteh)

شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences

Annals of Iranian Medicine
Annals of Iranian Medicine

Iranian Journal of Reproductive Medicine
Iranian Journal of Reproductive Medicine

مجله علوم تشریح ایران
Journal of Iranian Anatomical Sciences

مجله مدیریت اطلاعات سلامت
Journal of Health Information Management

Iranian Journal of Pathology
Iranian Journal of Pathology

مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
Journal of Faculty of Nursing & Midwifery of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences And Health Services

Medical Journal of Mazandaran
Medical Journal of Mazandaran

گام های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Strides In Development of Medical Education, Journal of Medical Education Development Center of Kerman University of Medical Sciences

مجله علمی غربالگری و طب منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (علوم پزشکی سابق)
Med Sci J Islamic Azad University of Mashhad

International Journal of Environmental Research
International Journal of Environmental Research

مجله اپیدمیولوژی ایران
Iranian Journal of Epidemiology

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
Nutrition Sciences & Food Technology

Iranian Journal of Fertility & Sterility
Iranian Journal of Fertility & Sterility

مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان
Journal of Isfahan Dental School

دنا، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج
Dena, Quarterly Journal of Yasuj Faculty of Nursing And Midwifery

Hepatitis Monthly
Hepatitis Monthly

مجله پژوهش دندانپزشکی
Dental Research Journal

فصلنامه اصول بهداشت روانی
The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health

مجله مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و انجمن آرتروسکلروزیس ایران
Arya Atherosclerosis Journal

The Journal of Tehran university Heart Center
The Journal of Tehran university Heart Center

Shiraz E Medical Journal
Shiraz E Medical Journal

Iranian Journal of Radiation Research
Iranian Journal of Radiation Research

مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
Medical Science Journal of Islamic Azad University,tehran Medical Unite

Iranian Journal of Pharmaceutical Research
Iranian Journal of Pharmaceutical Research

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اردبیل
Journal of Ardabil University of Medical Sciences & Health Services

Iranian Journal of Child Neurology
Iranian Journal of Child Neurology

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
Iranian Journal of Medical Education

گوارش، مجله انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
Govaresh, Iranian Association of Gastroenterology And Hepatology

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران
Iranian Journal of Medical Microbiology

مجله دانشکده پزشکی تهران
Tehran University Medical Journal

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
Journal of Qom University of Medical Sciences

مجله پژوهش پرستاری ایران
Iranian Journal of Nursing Research

Iranian Journal of Cancer Prevention
Iranian Journal of Cancer Prevention

مجله علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده پیرا پزشکی و بهداشت
Medical Laboratory Journal

حیات- مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
The Journal of Faculty of Nursing & Midwifery

The Iranian Red Crescent Medical Journal
The Iranian Red Crescent Medical Journal

مجله دارویی ایران
Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences

Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics
Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics

مجله علوم رفتاری
Journal of Behavioral Sciences

Iranian Journal of Psychiatry
Iranian Journal of Psychiatry

Iranian Endodontic Journal
Iranian Endodontic Journal

Journal of Medical Education
Journal of Medical Education

مدیریت سلامت
Journal of Health Administration

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران
Iranian Journal of Orthopedic Surgery

لیزر پزشکی
Official Journal of Iranian Center For Medical Laser

فصلنامه پرستاری ایران
Iran Journal of Nursing

فصلنامه دانش و تندرستی
Knowledge & Health

International Journal of Fertility & Sterility
International Journal of Fertility & Sterility

پیاورد سلامت
Payavard-e-Salamat, The Journal of Allied Medical Sciences School, Medical Sciences/Tehran University

مجله سم شناسی و مسمومیت های ایران
Iranian Journal of Toxicology

مجله میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز
Jundishapur Journal of Microbiology

Iranian Journal of Blood & Cancer
Iranian Journal of Blood & Cancer

مجله توانبخشی نوین
Journal of Modern Rehabilitation

نشریه جراحی ایران
Iranian Journal of Surgery

مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی
Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine

Journal of Medical Ethics and History of Medicine
Journal of Medical Ethics and History of Medicine

Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products

Iranian Cardiovascular Research Journal
Iranian Cardiovascular Research Journal

تحقیقات علوم رفتاری
Journal of Research in Behavioural Sciences

Journal of Ophthalmic & Vision Research
Journal of Ophthalmic & Vision Research

مجله دانشکده علوم پزشکی جهرم
Journal of Jahrom Medical School

سلامت کار ایران
Iran Occupational Health

قصر باران، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Journal of Ghasr-e-Baran, Dental School of Babol University

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

Avicenna Journal of Medical Biotechnology
Avicenna Journal of Medical Biotechnology

Iranian Journal of Kidney Diseases
Iranian Journal of Kidney Diseases

مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی( دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان)
Journal of Gorgan Bouyeh Faculty of Nursing & Midwifery

فصلنامه امداد و نجات
Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief

Iranian Journal of Diabetes And Lipid Disorders
Iranian Journal of Diabetes And Lipid Disorders

Electronic Physician
Electronic Physician

Iranian Journal of Microbiology
Iranian Journal of Microbiology

سلامت و محیط – فصلنامه علمی پزوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران
Iranian Journal of Health and Environment

Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas
Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas

International Journal of hematology-Oncology and Stem Cell Research
International Journal of hematology-Oncology and Stem Cell Research

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering
Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering

فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
Iranian Journal of Neurology

Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases
Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases

Journal of Family and Reproductive Health
Journal of Family and Reproductive Health

Iranian Journal of Parasitology
Iranian Journal of Parasitology

سالمند- مجله سالمندی ایران
Salmand- Iranian Journal of Ageing

Journal of Cardiovascular and Thoracic Research
Journal of Cardiovascular and Thoracic Research

Asian Journal of Sports Medicine
Asian Journal of Sports Medicine

Caspian Journal of Internal Medicine
Caspian Journal of Internal Medicine

مجله پوست و زیبایی
Dermatology & Cosmetic

IRANIAN JOURNAL OF DIABETES AND OBESITY
IRANIAN JOURNAL OF DIABETES AND OBESITY

مجله پرستاری مراقبت ویژه
Iranian Journal of Critical Care Nursing

مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
Journal of Mashhad School of Nursing & Midwifery

فصلنامه ژنتیک در هزاره سوم
GENETICS IN THE 3pd MILLENNUM

فصلنامه علوم پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Paramedical Sciences

مجله راهبردهای آموزش
Educational Strategies

International Journal of Nephrology and Urology
International Journal of Nephrology and Urology

Research in Pharmaceutical Sciences
Research in Pharmaceutical Sciences

مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Nursing & Midwifery Journal

Journal of Research in Health Sciences
Journal of Research in Health Sciences

فصلنامه روان شناسی بالینی- دانشگاه سمنان
Journal of Clinical Psychology

Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases
Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

Journal of Injury & Violence Research
Journal of Injury & Violence Research

International Journal of Preventive Medicine
International Journal of Preventive Medicine

نشریه طب جانباز
Iranian Journal of War and Public Health

Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology
Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology

International nano letters
International nano letters

تازه های علوم شناختی
Advances in Cognitive Science

International Journal of Nano Dimension
International Journal of Nano Dimension

Middle East Journal of Digestive Diseases
Middle East Journal of Digestive Diseases

فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان
Iranian Journal of Breast Diseases

Basic & Clinical Cancer Research Journal
Basic & Clinical Cancer Research Journal

International Journal of Occupational and Environmental Medicine
International Journal of Occupational and Environmental Medicine

Middle East Journal of Cancer
Middle East Journal of Cancer

Iranian journal of material science and engineering
Iranian journal of material science and engineering

مجله آب و فاضلاب
Water & Wastewater Journal

فصلنامه بیمارستان
Hospital

علوم غذایی و تغذیه
Journal of Food Technology & Nutrition

Basic and Clinical Neuroscience
Basic and Clinical Neuroscience

International Journal of Occupational Hygiene
International Journal of Occupational Hygiene

یافته، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
YAFT-E

Avicenna Journal of Phytomedicine
Avicenna Journal of Phytomedicine

جنتاشاپیر
Jentashapir

مجله نظام سلامت
Journal of Health System

Gastroenterology and Hepatology from bed to bench
Gastroenterology and Hepatology from bed to bench

Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects

افق توسعه آموزش پزشکی
Horizons of Medical Education Development

Journal of Lasers in Medical Sciences
Journal of Lasers in Medical Sciences

مجله پزشکی خراسان شمالی
Journal of North Khorasan University of Medical Sciences

طب کار
Occupational Medicine

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
Journal of Research in Dental Sciences

پژوهش در علوم توانبخشی
Journal of Rehabilitation Sciences

طلوع بهداشت(فصلنامة پژوهشی دانشکده بهداشت یزد)
Toloo e Behdasht

مجله علمی تحقیقات نظام سلامت
Health System Research

The Iranian Journal of Cardiac Surgery
The Iranian Journal of Cardiac Surgery

اعتیاد و سلامت
Addiction and Health

Iranian Journal of Pediatric Society
Iranian Journal of Pediatric Society

Journal of Biodiversity and Ecological Sciences
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد
The Journal of Medical Education & Development Center

Iranian Journal of health And Physical Activity
Iranian Journal of health And Physical Activity

المپیک
Olympic

Journal of The Iranian Chemical Society
Journal of The Iranian Chemical Society

فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
Quarterly Journal of Evidence Based Care

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا
Journal of Fasa University of Medical Sciences

مراقبت های نوین، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Modern Care

Anesthesiology and Pain Medicine
Anesthesiology and Pain Medicine

Journal of Periodontology & Implant Dentistry
Journal of Periodontology & Implant Dentistry

International Journal of Organ Transplantation Medicine
International Journal of Organ Transplantation Medicine

طب سنتی اسلام و ایران
Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine

International Journal of Molecular and Cellular Medicine
International Journal of Molecular and Cellular Medicine

مجله تخصصی پژوهش و سلامت( مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد)
Journal of Research & Health(Social Development & Health Promotion Research Center)

Journal of Medical Signal and Sensors
Journal of Medical Signal and Sensors

مجله دندانپزشکی کودکان
Iranian Journal of Pediatric Dentistry

Thrita Student journal of medical sciences
Thrita Student journal of medical sciences

مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت
Journal of Qualitative Research in Health Science

مجله جراحی پلاستیک جهان
World Journal of Plastic Surgery

مجله پرستاری و مامایی جامع نگر
Journal of holistic nursing

طب مکمل دانشکده پرستاری – مامائی اراک
Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery

مجله بهداشت و اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Journal of Occupational Health and Epidemiology

مدیریت ارتقای سلامت
Journal of Health Promotion Management

بیهوشی و درد
Anesthesiology and Pain

مجله فیزیک و مهندسی پزشکی
Journal of Biomedical Physics & Engineering

فصلنامه حسابداری سلامت
Quarterly Journal of Health Accounting

مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی(مدیا) قطب علمی آموزش الکترونیکی
Magazine of e-Learning Distribution In academy(MEDIA)Center of Excellence for Electronic Learning

نسیم دانش (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان)
Nasim-Danesh (Scientific Journal of Hamedan Nursing & Midwifery Faculty)

مجله مطالعات تاریخ پزشکی
Journal of Research on History of Medicine

طب توانبخشی
The Scientific Journal of Rehabilitation Medieine

Research in Cardiovascular Medicine
Research in Cardiovascular Medicine

Health Scope
Health Scope

Archives of Trauma Research
Archives of Trauma Research

رفتارهای پر خطر و اعتیاد
International Journal of High Risk Behaviors & Addiction

Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences
Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences

علوم بهداشتی، فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Quarterly Journal of Health Sciences Ahvaz Jundishapur University Of Medical Sciences

Dental Hypotheses
Dental Hypotheses

Caspian Journal of Dental Research
Caspian Journal of Dental Research

Journal of Dental Materials and Techniques
Journal of Dental Materials and Techniques

International Journal of Hospital Research
International Journal of Hospital Research

Journal of Comprehensive Pediatrics
Journal of Comprehensive Pediatrics

نشریه پژوهشی – تحلیلی مندیش
Mandish Analytic Research Journal

فصلنامه مدیریت پرستاری
Quarterly Journal of Nursing Management

مراقبت های پرستاری �� مامایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Nursing & Midwifery Care Journal

فصلنامه علمی پژوهشی نوزادان ایران
Iranian Journal of Neonatology

Bioimpacts
Bioimpacts

Health Promotion Perspectives
Health Promotion Perspectives

Archives of Pediatric Infectious Diseases
Archives of Pediatric Infectious Diseases

Educational Research in Medical Sciences
Educational Research in Medical Sciences

Future of Medical Education Journal
Future of Medical Education Journal

Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار
Journal of Health and Safety at Work

Archives of Hygiene Sciences
Archives of Hygiene Sciences

Nursing & Midwifery Studies
Nursing & Midwifery Studies

Journal of Oral Health and Oral Epidemiology
Journal of Oral Health and Oral Epidemiology

سلامت و بهداشت اردبیل
Health Journal of Ardabil

قرآن و طب
Quarterly of Quran & Medicine

Galen Medical Journal
Galen Medical Journal

Jundishapur Journal of Chronic Disease Care
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care

Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery

توسعه آموزش جندی شاپور
Educational Development of Jundishapur

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه